KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU – LUBIĄŻ, KRZYDLINA WIELKA

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU - LUBIĄŻ, KRZYDLINA WIELKA

 • wypełnia organizator wypoczynku
  Postanawia się:
  a. zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek
  b. odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….

  ........................ ............................................................. (data) (podpis organizatora wypoczynku)

 • wypełnia kierownik wypoczynku
  Uczestnik przebywał …………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………

  (adres miejsca wypoczynku)

  od dnia (dzień, miesiąc, rok) ………………………………………………………………………………
  do dnia (dzień, miesiąc, rok) ………………………………………………………………………………

  ........................ ........................................................... (data) (podpis kierownika wypoczynku)

 • wypełnia kierownik wypoczynku
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….

  .................................... ......................................................... (miejscowość, data) (podpis kierownika wypoczynku)

 • wypełnia wychowawca wypoczynku
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….

  .................................... ............................................................. (miejscowość, data) (podpis wychowawcy wypoczynku)

 • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wołowski Ośrodek Kultury, Generała Władysława Sikorskiego 6, 56-100 Wołów
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: pawel@e-direction.pl
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kwalifikacji uczestników wypoczynku - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat.
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
 

Jeśli wszystko wypełniłeś poprawnie wciśnij WYŚLIJ

Skip to content