KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU – TURNUS II

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU - Letnie Półkolonie Gminne 2022

   

  I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU

    

   Forma wypoczynku - Letnie Półkolonie Gminne 2022

    

   II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

   • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wołowski Ośrodek Kultury, Generała Władysława Sikorskiego 6, 56-100 Wołów 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
    

   Jeśli wszystko wypełniłeś poprawnie wciśnij WYŚLIJ

   Skip to content