Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej www.wok-wolow.pl

Wołowski Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wok-wolow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 09.01.2008r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 17.11.2016r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • brak tekstu alternatywnego do zdjęć;
  • pliki multimedialne nie posiadają napisów i audiodeskrypcji, filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 
Wyłączenia:
– część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 
Oświadczenie sporządzono dnia 15.01.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Bronowicka, monika.bronowicka@wok-wolow.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 389 26 43 wew 22 lub 664 099 358. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane kontaktowe

Wołowski Ośrodek Kultury, ul. Sikorskiego 6, 56-100 Wołów, tel. 71 389 26 43, email: sekretariat@wok-wolow.pl

Dostępność architektoniczna:

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze wejście – główne – znajduje się przy ul. Sikorskiego, do którego prowadzą schody posiadające poręcz. Drugie wejście znajdujące się w tylnej części budynku, do którego prowadzą schody wraz z poręczą.

Podjazd dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Sala widowiskowa raz sala kameralna znajdują się na parterze. Wejście do sal nie jest ograniczone przez progi oraz są dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Biura w tym sekretariat oraz sale edukacyjne znajdują się na I i II piętrze, do których prowadzą schody.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

 

Skip to content